სამედიცინო რადიოლოგიისა და ენდოსკოპიის კათედრა

სოფიო კახაძე სრული პროფესორი
მამუკა გურგენიძე ასოცირებული პროფესორი
ვალერიან აბულაძე ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:09:38