დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრა

გიორგი გალდავა სრული პროფესორი
თინა ქიტუაშვილი ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 11:40:38