შინაგან დაავადებათა კათედრა

ალექსანდრე ალადაშვილი სრული პროფესორი
პავლ ე მაჭავარიანი ასოცირებული პროფესორი
ვახტანგ ჭუმბურიძე ასოცირებული პროფესორი
ელენე გიორგაძე ასოცირებული პროფესორი ( ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით )
თამაზ მაღლაკელიძე ასოცირებული პროფესორი
თამარ კიკალიშვილი ასისტენტ-პროფესორი
მიხეილ წვერავა ასისტენტ-პროფესორი
ნინო დოლიძე ასისტენტ-პროფესორი
გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:02:18