კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების კათედრა

ნინო შარაშიძე  სრული პროფესორი
მაია ხუბუა ასოცირებული პროფესორი
თინათინ სუპატაშვილი ასისტენტ-პროფესორი
ინგა ბოჭორიშვილი ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:04:21