ონკოლოგიისა და პალიატიური მზრუნველობის კათედრა

თამარ რუხაძე სრული პროფესორი
გაგუა ირინე ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:05:19