სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: 
პროფესორი რომან შაქარიშვილი, პროფესორი დიმიტრი კორძაია

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი პაატა იმნაძე