ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-07-14

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

,,უმაღლესი   განათლების   შესახებ“   საქართველოს   კანონის   22-ე   მუხლის   პირველი პუნქტის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების,
56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის N57/2011 დადგენილების საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1.გამოცხადდეს მიღება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011     წლის     29     ივნისის     N57/2011     დადგენილებით     დამტკიცებულ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
2.განისაზღვროს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2020-2021     სასწავლო     წლის     შემოდგომის     სემესტრისათვის დოქტორანტურაში მიღების ვადები:

ა) საბუთების მიღება - 24 – 31 აგვისტო; ბ) გამოცდა უცხო ენაში - 2 სექტემბერი;
გ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 4 სექტემბერი; დ) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება -7 სექტემბერი;
ე) აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 8 სექტემბერი;
ვ) გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი, იმ საგანმანათლებლო პროგრამების კანდიდატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ სპეციალობის გამოცდის ჩაბარება) –7 სექტემბერი;
ზ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 8 სექტემბერი; თ) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 9 სექტემბერი;
ი) აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 10 სექტემბერი;
კ)დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება - 11-14 სექტემბერი;
ლ)დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგები - 15 სექტემბერი;
მ)ხელშეკრულების გაფორმება დოქტორანტობის კანდიდატებთან  - 16 – 17
სექტემბერი;
ნ)საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო  პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის დოქტორანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა - 18 სექტემბერი; ო) ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება - 21 სექტემბერი.

3.განისაზღვროს      თსუ-ს      ფაკულტეტების      მიმღებ      კომისიებში      წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:
ა)განცხადება თსუ-ს რექტორის სახელზე; ბ) განმცხადებლის ავტობიოგრაფია (CV);
გ)მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის დამოწმებული ასლი (თსუ-ს კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად   დამოწმებული ასლი; 2020 წლის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
დ)ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული);
ე)პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
ვ)სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა; ზ) სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობა;
თ)უცხო    ენის    ცოდნის    დამადასტურებელი    საერთაშორისო    სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ი)ქართული   ენის   B   2   დონეზე   ცოდნის   დამადასტურებელი   სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
კ)უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ლ)წვევამდელის  სამხედრო-სააღრიცხვო  მოწმობის  ასლი  (ან  სამხედრო  ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
მ)ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე; ნ) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს სადოქტორო პროგრამა.
4.ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5.დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
6.ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი   გიორგი შარვაშიძე 


2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის სადოქტორო პროგრამაზე „კლინიკური და ტრანსლაციურ მედიცინა“ გამოსაცხადებელი კვლევითი თემები

სამეცნიერი ხელმძღვანელის სახელი გვარი

საკვლევი თემის სათაური

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

კალანდაძე მანანა; დარჯანია ოთარი

სტომატოლოგიური სტატუსის ცვლილებები და მათი პრევენცია ორთოდონტიული მკურნალობის დროს

2

ჯორბენაძე თეიმურაზი

შუა ყურის ქრონიკული ჩირქოვანი ანთებით დაავადებულ პაციენტებში, სმენის ქირურგიული რეაბილიტაციის ოქროს სტანდარტის ჩამოყალიბება, სასმენი ძვლებისა და დაფის აპკის  მორფოლოგიური ანალიზის საფუძველზე.

1

პატარაია გიორგი

ფილტვებისა და გულის მორფო-ფუნქციური მდგომარეობა ტყვიის ექსპოზიციის შორეულ შედეგებში.

1

ხომასურიძე არჩილი

ინ ვიტრო განაყოფიერების შემდგომი ორსულობებისა მიმდინარეობის და მშობიარობის თავისებურებები ქართულ პოპულაციაში

1

ხომასურიძე არჩილი

პროგესტერონ ინდუცირებული მაბლოკირებელი როლი ორსულობის ადრეული დანაკარგების დიაგნოსტიკაში

1

კარანაძე ნინო ფრანგიშვილი დავითი

რქოვანას დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა პიობაქტერიოფაგით გაჯერებული ამნიონური მემბრანით

1

ცერცვაძე თენგიზი

ციტოკინების გამოთავისუფლების სინდრომი COVID-19-ით ავადმყოფებში საქართველოში: მიმდინარეობა და მართვის თავისებურებები

1

ოკრიბელაშვილი  ნინო

კვებითი დარღვევების გავრცელება საქართველოში

1

ოკრიბელაშვილი  ნინო

ტრავმულ სტრესულ აშლილობათა კლინიკა, მკურნალობა და რეაბილიტაციის თავისებურებანი საქართველოში ეთნიკური წმენდის მსხვერპლთა შორის

1

ხუბუა მაია ყურაშვილი რამაზ

LGA Large for Gestational Age

Newborns (გესტაციური ვადისთვის დიდი ახალშობილები) ქალებში ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტით

1


საბუთების მიღება,   მისამართ: ბელიაშვილის N78, თსუ მედიცინის ფაკულტეტი, მე-3 სართული ოთახი N330.
Print

« იხ. ყველა სიახლე