გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია (რეაკრედიტაციის რეჟიმში)

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია
(სადოქტორო პროგრამა)

 

სასწავლო კომპონენტი იგეგმება და ხორციელდება უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტისა და ფაკულტეტის სადისერტაციო დებულების შესაბამისად .

 

დოქტორანტის სამეცნიერო და პროფესიული კომპეტენციის მაღალი დონის მისაღწევად სადოქტორო პროგრამის აღნიშნულ მოდელში გათვალისწინებულია პრაქტიკული , დიდაქტიკური და აკადემიური კომპონენტები .

 

სასწავლო კომპონენტი (40 კრედიტი ) :

სავალდებულო კომპონენტებია :


 • სწავლების მეთოდები - 5 კრედიტი ; აკადემიური წერა ( კვლევის მეთოდების კომპონენტებით ) - 5 კრედიტი ( სავალდებულო სალექციო კურსი მათთვის , ვისაც აკადემიური წერა და / ან კვლევის მეთოდები სწავლების წინა საფეხურზე არ გაუვლია );
 •   დოქტორანტის სემინარი - 15 კრედიტი ;
 • პროფესორის ასისტენტობა – 5 კრედიტი ;
 • პრაქტიკა - 10 კრედიტი .

 

სასწავლო კომპონენტის სხვა ელემენტები არჩევითია .

 • ·           დოქტორანტის სემინარი – 15 კრედიტი ;
 • ·           პროფესორის ასისტენტობა – 10 კრედიტი ;
 • ·           სტატისტიკა - 5 კრედიტი ;
 • ·           სოციალური კვლევის მეთოდები – 5 კრედიტი ;
 • ·           სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია – 5 კრედიტი ;
 • ·           მეცნიერების მენეჯმენტი – 5 კრედიტი ;

 

 • ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება კვლევა / სწავლებაში და ელექტრონული
 • კურსების შექმნა – 10 კრედიტი ;
 • საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების თანამედროვე მეთოდები – 10 კრედიტი ;
 • საზღვარგარეთის აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში მოსმენილი სადოქტორო
 • კურსები – 5–25 კრედიტი ;
 •   სხვა სახის აქტივობა 5–15 კრედიტი .

 

კვლევითი კომპონენტი (140 კრედიტი ) :

 • დისერტაციის ანუ სამეცნიერო ნაშრომის შესრულება და დაცვა (80 კრედიტი ).
 • მინიმუმ 2 კოლოკვიუმი .

 

თვითოეული კოლოქვიუმი 20 კრედიტიანია .

  დოქტორანტი ვალდებულია წარსდგეს პრეზენტაციით სპეციალიზებული სექციის სხდომაზე წელიწადში ერთხელ მაინც .

იხილეთ სრულად