ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)

(სადოქტორო პროგრამა)

 

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი ( 40 კრედიტი ) გულისხმობს შემდეგ სალექციო

კურსებს და სხვა სახის აქტივობებს :

  • სწავლების   მეთოდები   - 5 კრედიტი   (სავალდებულო)
  • აკადემიური წერა    (კვლევის მეთოდების კომპონენტებით) - 5 კრედიტი (სავალდებულო სალექციო კურსი მათთვის, ვისაც აკადემიური წერა და/ან კვლევის მეთოდები სწავლების წინა საფეხურზე არ გაუვლია); დოქტორანტის სემინარი   - 15 კრედიტი (სავალდებულო)
  • პროფესორის ასისტენტობა    – 5 (სავალდებულო)


სასწავლო კომპონენტის სხვა ელემენტები არჩევითია.

  • დოქტორანტის სემინარი – 15 კრედიტი
  • პროფესორის ასისტენტობა – 10 კრ
  • შესავალი გამოყენებით სტატისტიკაში 5 კრედიტი–;
  • სოციალური კვლევის მეთოდები – 5 კრედიტი;
  • სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია – 5 კრედიტი;
  • მეცნიერების მენეჯმენტი – 5 კრ.
ინდივინდუალურ სასწავლო გეგმას, საუნივერსიტეტო სტანდარტის სქემის მიხედვით, ადგენს დოქტორანტი სამეცნიერო ხელმძღვანელთან და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.


სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი მოიცავს 2 კოლოქვიუმს ( თვითოეულისთვის 20 კრედიტი ) 40 კრედიტის ოდენობით და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება და დაცვა 100 კრედიტი .

  იხილეთ პროგრამა სრულად