განათლების დეპარტამენტი


პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი


ქეთევან ჭკუასელი
- პროფესორი

ეთერ ღვინერია - ასოცირებული პროფესორი

იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან სანაძე - ასოცირებული პროფესორი

ზაქარია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ეფემია ხარაძე - ასისტენტ-პროფესორი

ნინო ჩახუნაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი


საკონტაქტო ტელეფონი: 
2 222 376 
გოგნელაშვილი მარინე: 3044110
ესებუა მეგი: 3043110
ჩაფიძე მარიკა: 3043110