მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი გრანტები 2016


თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2016 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო–კვლევითი გრანტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

  1. ლუიზა არუთინოვა, ასოც. პროფესორი - “აგრესიის, სკოლაში სოციალური ქცევისა და პიროვნული ფაქტორების ურთიერთმიმართება ბავშვებსა და მოზარდებში”
  2. მედეა დესპოტაშვილი, ასისტენტ–პროფესორი - “საქართველოში მაცხოვრებელი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის ჯგუფების აკულტურაციის და კულტურული ასიმილაციის კვლევა”
  3. ანასტასია ქიტიაშვილი, ასოც. პროფესორი - “განათლების მიღმა დარჩენილი  და უმუშევარი ახალგაზრდების სოციალურ-ფსიქოლოგიური მახასიათებლების კვლევა საქართველოში”
  4. მზია წერეთელი, პროფესორი - “განათლებისადმი დამოკიდებულებისა და მოტივაციის კვლევა თაობათა თვალსაზრისით”
  5. ლალი სურმანიძე, პროფესორი - “ქორწინების ქართული კულტურული მოდელი”
  6. რუსუდან სანაძე, ასოც. პროფესორი - “ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მასწავლებლის პროფესიულ საქმიანობაში სასწავლო პროცესის შეფასების თვალსაზრისით არსებული ვითარების/პრაქტიკის კვლევა”
  7. იამზე კუტალაძე, პროფესორი – „პიროვნული და ორგანიზაციული ფაქტორების გავლენა ემოციური შრომის შედეგებზე მომსახურების სფეროში“
  8. მანანა მელიქიშვილი, ასოც. პროფესორი - “ბიოსამედიცინო კვლევებში ცხოველთა გამოყენების ეთიკური ასპექტები: დამოკიდებულებების კვლევა საქართველოში”

გამოქვეყნების თარიღი:2016-07-04 15:57:01