ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2016 გაზაფხულიფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2016 / გაზაფხული


07.04.2016.  Kristiina Averin, PhD Student  - Representation of Statistical Features in Human Visual System

21.04.2016.  მაია  მაჭავარიანი–წერეთელი, დოქტორანტი - თვითსტიგმატიზაციის ფენომენი ეპილეფსიის მქონე მოზარდებთან

05.05.2016.  ქეთი მოსაშვილი, დოქტორანტი –  რელიგიურობა და პოსტტრავმული ზრდა საზრისის ძიების თეორიის მიხედვით იძულებით გადაადგილებულ პირების შემთხვევაში

12.05.2016.  მარიამ  ხვადაგიანი, დოქტორანტი – კომუნიკაციის თავისებურებები აუტიზმის სპექტრის აშლილობისა და  მეტყველების სპეციფიკური დარღვევის მქონე  ბავშვებში

19.05.2016. ეკატერინე  ფირცხალავა, ასოცირებული პროფესორი - ქართველი მიგრანტების ადაპტაცია ინტეგრაცის პროცესი პორტუგალიაში

02.06.2016.  მაია მესტვირიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  - ემიგრაცია და დაბრუნება სამშობლოში: მიგრანტების რეინტეგრაცია, იდენტობა და ოჯახთან ადაპტაციის პრობლემები

09.06.2016.  თამარ დორეული, დოქტორანტი - კულტურული შოკი - დაძლევის ხელშემწყობი პირობები
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 12:22:47