ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2018 გაზაფხულიფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2018 / გაზაფხული


28.05.2018.  ეკატერინე ფირცხალავა │ ასოც. პროფესორი - მუსლიმი მესხები საქართველოში

04.06.2018. მარიამ ოდილავაძე │ დოქტორანტი - სიყვარული, ქორწინება და პიროვნება: როდესაც მსგავსება მნიშვნელოვანია

12.06.2018.  AYŞEGÜL (BAYDAR) AYDINGÜN │ Professor, Dr. - Secularism and religious revival in Post-Soviet GEORGIA: theory and practice

13.06.2018.  მარიამ კვიციანი │ დოქტორანტი - პიროვნულ ნიშნებსა და კარგად ყოფნას შორის კავშირის გადახედვა: რუმინაციის ეფექტი

18.06.2018.  ნინო აბულაძე │ დოქტორანტი - სუბიქტური კარგად ყოფნა და პიროვნება: პოზიტიური ფსიქოლოგიის ჩარჩო

25.06.2018. მარიამ ხვადაგიანი │ დოქტორანტი - მეტყველების დარღვევებისა და აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების კომუნიკაციისა და სოციალური ინტერაქციის თავისებურებები


გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 12:42:31