ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2017 გაზაფხულიფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2017 / გაზაფხული


10.04.2017. მედეა დესპოტაშვილი, ასოც. პროფესორი - საქართველოში მაცხოვრებელი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის ჯგუფების აკულტურაციის და კულტურული ასიმილაციის კვლევა

21.04.2017. რუსუდან სანაძე, ასოც. პროფესორი - ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მასწავლებლის პროფესიულ საქმიანობაში სასწავლო პროცესის შეფასების თვალსაზრისით არსებული ვითარების/პრაქტიკის კვლევა

24.04.2017. მზია წერეთელი, პროფესორი - განათლებისადმი დამოკიდებულებისა და მოტივაციის კვლევა თაობათა თვალსაზრისით

01.05.2017. მანანა მელიქიშვილი, ასოც. პროფესორი - ბიოსამედიცინო კვლევებში ცხოველთა გამოყენების ეთიკური ასპექტები: დამოკიდებულებების კვლევა საქართველოში

08.05.2017. ნანა სუმბაძე, პროფესორი; ანასტასია ქიტიაშვილი, ასოც. პროფესორი - განათლების მიღმა დარჩენილი  და უმუშევარი ახალგაზრდების სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

11.05.2017. ლილი ხეჩუაშვილი, ასოც. პროფესორი  - მოგონების ტიპი, ავტობიოგრადიული მსჯელობა და ინტრაინდივიდუალური ცვალებადობა ნარატივში დროთა განმავლობაში

15.05.2017. ლალი სურმანიძე, პროფესორი; თამარ ჩხაიძე, დოქტორანტი - ქორწინების ქართული კულტურული მოდელი

22.05.2017. თეა გველესიანი, დოქტორანტი - პიროვნული და ორგანიზაციული ფაქტორების გავლენა ემოციური შრომის შედეგებზე მომსახურების სფერში

29.05.2017. ლუიზა არუთინოვი, ასოც. პროფესორი; თეონა ლოდია, ასოც. პროფესორი - აგრესიის, სკოლაში სოციალური ქცევისა და პიროვნული ფაქტორების ურთიერთმიმართება ბავშვებსა და მოზარდებში

05.06.2017. თინათინ ბანძელაძე, დოქტორანტი - მოზარდთა დელინქვენტობა და თანატოლთა ზეგავლენა


გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 12:31:38