•  8 ივნისი, 10:00  საათი, თსუ I კ, აუდიტორია 115
  1. მომხსენებელი:  Dr.  Salvatore Fanali, Institute of Chemical Methodologies Italian National Research Council (C.N.R.). Via Salaria km 29,300 – 00015, Monterotondo, Rome, Italy
  მოხსენების თემა: “Nano-liquid chromatography and its potentialities in pharmaceutical and food analysis”.
  (ნანო-სითხური ქრომატოგრაფია და მისი გამოყენების პერსპექტივები კვების პროდუქტების და ფარმაცევტულ ანალიზში)

  2. მომხსენებელი:  Prof. Andreas Wahner, Direktor des Institutsfür Energie- und Klimaforschung,  IEK-8: Troposphäre ForschungszentrumJülich GmbH, 52425 Jülich, Germany
     მოხსენების თემა: “Understanding the Interaction: Climate Change, Air Pollution, and Energy Consumption”
  (კავშირურთიერთობის გარკვევა კლიმატის ცვლილებას, ჰაერის დაბინძურებასა და ენერგიის მოხმარებას შორის)

  3.    მომხსენებელი:Dr.  Alessandro Volonterio, Laboratory of Organic Synthesis, Catalysis, and Materials, Department of Chemistry, Materials, and Chemical ,Engineering “G. Natta”  Politecnico  di  Milano,  Italy
    მოხსენების თემა:“Development of a new multicomponent domino process for the synthesis of compounds of biological interest”.
  (ახალი მრავალკომპონენტიანი დომინო პროცესების შემუშავება ბიოლოგიური თვალსაზრისით საინტერესო ნივთიერებების სინთეზის მიზნით).

 •  25  მაისი, 16:00 საათი, თსუ II კ, აუდიტორია 135

მოხსენების თემა: 1)  "მასკანირებელი ელექტროქიმიური მიკროსკოპია-მძლავრი ანალიზური მეთოდი"

მომხსენებელი: ნიკოლოზ ნიორაძე -აკადემიური დოქტორი, თსუ რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

მოხსენების თემა: 2) "კოროზია და თერმომედეგი ალუმინის გალვანური დანაფარები "

მომხსენებელი: ნოდარ გასვიანი- ქიმიურ მეცნიერებათა  დოქტორი ,თსუ რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.


 •  27 აპრილი,  15:00 საათი, თსუ II კ, აუდიტორია 217.
მოხსენების თემა: "ფიზიკური ქიმიის ახალი მიმართულება – ფემტოქიმია და მისი პერსპექტივები"
მომხსენებელი:    ფიზიკური ქიმიის კათედრის ემერეტუსი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯუმბერ კერესელიძე.

 •  30 მარტი , 15:00 საათი, თსუ II კ, აუდიტორია 135.
მოხსენების თემა: 1)   ახალი ანიონური ცეოლითური ნანომასალები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში.
მომხსენებელი:  გიორგი წინწკალაძე (ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
    2) ახალი ჭაბურღილების ნავთობების კვლევა და რაციონალური გამოყენება.
მომხსენებელი: ნათელა ხეცურიანი (ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

 •  10 მარტი,  15:00 საათი, თსუ II კ, აუდიტორია 135.
მოხსენების თემა: "ახალი მიდგომები წამლების კომპიუტერული კონსტრუირების შესახებ"
(Новые подходы  к компьютерному конструированию  лекарств)
მომხსენებელი:  ვლადიმერ პოროიკოვი, პროფესორი, ბიოლ. მეცნ. დოქტ.,ფიზ.–მათ.მეცნ.კანდ.  ბიოსამედიცინო ინსტიტუტი, მოსკოვი
(Владимир Васильевич Поройков, профессор, д.б.н., к.ф.-м.н.Институт биомедицинской химии, Москва)

 • 27 და 28 თებერვალი, 11:00 საათი, თსუ I კორპ.  აუდიტორია 214
მოხსენების თემები: 1) An integrated approach for the  production of levulinic acid and furfural from lignocellulosic materials(ლიგნოცელულოზური მასალებიდან ლევულინის მჟავას და ფურფურალის წარმოების ინტეგრირებული განხილვა)  2) Reaction pathway analysis for the acid catalysed transformation of hexose carbohydrates to advantaged biofuel components(ჰექსოზური პოლისაქარიდების უპირატეს ბიოსაწვავ კომპონენტებად გარდაქმნის მჟავურ-კატალიზური  რეაქციის მარშრუტების ანალიზი) 
მომხსენებელი: ჯეიმს ჯ. ლიჰი (James J Leahy, ლიმერიკის უნივერსიტეტი, ლიმერიკი, ირლანდია)

 • 23 თებერვალი,  14 საათი,  თსუ II კ, აუდიტორია 217.
1. მოხსენების თემა:  „ახალი მიდგომები და ხელსაწყოები ქიმიურ ანალიზში“ კომპანია” LECO”(“Новые подходы и приборы в химическом анализе” компании “LECO”)
მომხსენებელი კარენ აბრამიანი PhD

2. მოხსენების თემა: „კომპანია LECO ევროპაში”(Компания“LECO” в Европе)
მომხსენებელი: ტომაშ კოვალჩუკი PhD