2020-09-08

ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

9 სექტემბერს, 12 საათზე დაემატება  მიმართულებებზე  ჯგუფები შემდეგ საგნებში:

პოლიტიკის მეცნიერება

 • საქართველოს პოლიტიკური სისტემა - 10
 • შედარებითი პოლიტიკა - 8
 • მსოფლიო პოლიტიკა - 8
 • საჯარო პოლიტიკა - 10
 • პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია(ანტიკურობიდან ახალ დრომდე) - 3
 • პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები - 5
 • დემოკრატიზაცია და ტრანზიცია - 3
 • პოლიტიკური ანთროპოლოგია - 2
 • ივანე ჯავახიშვილი პოლიტიკური კონცეფცია - 5
 • საბჭოთა კავშირი: პოლიტიკა და იდეოლოგია - 5
 • პოლიტიკური მეცნიერების ისტორია: ძირითადი სკოლები და მიმართულებები - 3
 • არჩევნები და საზოგადოება - 2
 • პოლიტიკური კულტურა - 5
 • გლობალიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციები - 5
 • ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა - 5
 • სოციალური დაცვის პოლიტიკა და ისტორია - 10

 

სოციოლოგია

 • კლასიკური სოციალური თეორიები -   20
 • თანამედროვე სოციალური თეორიები -10
 • თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები 1 10
 • მონაცემთა ანალიზი 1 - 10
 • რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები 1  -  10
 • რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის პრაქტიკუმი 1 - 15
 • სტატისტიკური მეთოდები სოციოლოგიაში - 10
 • გენდერი: ინტერდისციპლინური კვლევები - 10
 • SPSS პროგრამა - 15
 • ხელოვნების სოციოლოგია  - 20
 • ოჯახის სოციოლოგია  -  20
 • რელიგიის სოციოლოგია 20
 • ჯანდაცვის სოციოლოგიის საფუძვლები - 20
 • დანაშაულის სოციოლოგია 10
 • კულტურის სოციოლოგია  -  10
 • სოციალური ფსიქოლოგია 20
 • სამოქალაქო საზოგადოება შედარებით პერსპექტივაში 20

 

სოციალური მუშაობა

 • სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1 10
 • ორგანიზაციებთან და თემებთან მუშაობა   -10
 • ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1   -  10
 • ჯანდაცვის პოლიტიკის საფუძვლები 20
 • სოციალური მუშაობის პრაქტიკის შესავალი /პრაქტიკა 1/   -  20
 • სოციალური მუშაობა და ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და უგულვებელყოფისგან  -  20
 • სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ტრეფიკინგის მსხვერპლებთან  -  20
 • ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება 10
 • უმცირესობათა პერსპექტივა 20
 • მზრუნველობას მოკლებული მოზარდების რისკები ადიქციურ ქცევასთან მიმართებაში 20
 • სპეციალური ინგლისური ენა სოციალური მუშაკებისთვის 1 5

 

 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

 • ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია -10
 •   საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები-5
 •   წერა PR (პრაქტიკუმი)-5
 • ქართული   ჟურნალისტიკის ისტორია(რადიო-ტელე) -10
 • მედია და პოლიტიკური კომუნიკაციები -5
 • კულტურის და ხელოვნების გაშუქება -5

 

 

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე