2020-09-07

2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური რეგისტრაციის სახელმძღვანელო ინსტრუქცია


7 სექტემბერი – 14 სექტემბერი

აკადემიური რეგისტრაციის დროს სასწავლო კურსების  არჩევა განხორციელდება საბაკალავრო პროგრამებში არსებული საგნების წინაპირობების  შესაბამისად,  საფაკულტეტო ცხრილის საფუძველზე.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური რეგისტრაცია  დაიწყება 7 სექტემბერს, 16:00 საათზე.

საგნებზე რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება შემდეგი წესის დაცვით:

7 სექტემბერს, 16 საათიდან 
 • ძირითადი სპეციალობის/ Major  სასწავლო კურსების  არჩევა მოხდება, მხოლოდ კონკრეტული სპეციალობის სტუდენტებისათვის (მაგალითად, პოლიტიკის მეცნიერების საგნები გაიხსნება,  მხოლოდ პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების სტუდენტებისათვის);
9  სექტემბერს, 12 საათიდან
 • სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის ბაზა გაიხსნება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის (მაგალითად, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის საგნების არჩევა შესაძლებელი იქნება  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  სტუდენტებისათვისაც) 

10 სექტემბერს, 12 საათიდან 
 • I დონის საფაკულტეტო სასწავლო კურსების არჩევა მოხდება პირველსემესტრელი  სტუდენტებისთვის:

საფაკულტეტო სავალდებულო კურსები:
 • აკადემიური წერა
 • ინგლისური ენა 1(ინგლისურ ენაში ჯგუფის განსაზღვრა მოხდება ეროვნულ გამოცდაზე მიღებული ქულის მიხედვით)
 • სტატისტიკა
საფაკულტეტო სავალდებულო–არჩევითი შესავალი კურსები:
 • ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი
 • სოციოლოგიის შესავალი
 • სოციალური მუშაობის შესავალი
 • შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში
 • საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი
საფაკულტეტო არჩევითი კურსები:
 • გამოყენებითი ეკონომიკა
 • ლოგიკა
 • ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია
 • კონფლიქტი, გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა
11  სექტემბერს, 12 საათიდან
 • სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის ბაზა გაიხსნება ყველა სხვა დანარჩენი ფაკულტეტის სტუდენტისათვის, როგორც თავისუფალ კრედიტის, ასევე მაინორისათვის.
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში მოგვწერეთ Lms.tsu. ge-დან.

აკადემიური რეგისტრაციის განმავლობაში  ტუტორთა მიერ სტუდენტების კონსულტირება იწარმოებს VI კორპუსი, № 201 ოთახში.


დამატებითი ინფორმაცია:
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ლექციები ჩატარდება ჰიბრიდული წესით, როგორც სააუდიტორო, ისე დისტანციური ფორმით, სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებულ დროს.

სააუდიტორო მეცადინეობები ჩატარდება:
თსუ I კორპუსი  მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი №1
თსუ II კორპუსი  მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი №3
თსუ IV კორპუსი მისამართი:  ი.ჭავჭავაძის გამზირი №14
თსუ VIII კორპუსი  მისამართი:  ი.ჭავჭავაძის გამზირი №13
ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა ვაჟა-ფშაველას გამზირი №44


გ ი ს უ რ ვ ე ბ თ  წ ა რ მ ა ტ ე ბ ე ბ ს !!!


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ადმინისტრაცია

Print

« იხ. ყველა სიახლე