იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტის ფუნქციები:


1. უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა  სასამართლოებში,  სახელმწიფო და  კერძო დაწესებულებებში;
2. ადმინისტრაციული  აქტების  პროექტების  შემუშავება  და  სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;
3. უნივერსიტეტის მიერ დასადები ხელშეკრულების პროექტების მომზადება;
4.უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგება;
5.  იურიდიული  კონსულტაციის  გაწევა  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სტუდენტებისა  და
 თანამშრომლებისათვის  უნივერსიტეტში  საქმიანობასთან დაკავშირებით..