დისტანციური (online) კურსი კარიერის მართვა

მოდული შემუშავებულია  ევროკომისიის tempus IV (TEMPUS-ის გრანტის (სტუდენტთა კარიერული განვითარება საქართველოში - 530566-TEMPUS -1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-0010 პროგრამის „სტუდენტთა კარიერული მომსახურეობის განვითარება საქართველოში“ და ევროპული უნივერსიტეტებისა და საქართველოში მათი პარტნიორი უნივერსიტეტების თანამშრომლობის შედეგად შემუშავებული თეორიული მასალი საფუძველზე. პროექტის ფარგლებში შექმნილია სამი სახელმძღვანელო „მართე შენი კარიერა:სტუდენთა სახელმძღვანელო“,  „სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის კარიერული განათლების მომსახურეობისათვის“ და „კარიერის მართვის სწავლება:სახელმძღვანელო  უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“.
აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსადმთავრებულებისთვის კარიერული განვითარებისთვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავების ხელშეწყობას.  კარიერული განვითარების სწორი დაგეგმის სწავლებას.

მოდული ეყრდნობა: 
1.სტუდენტების კარიერის მართვის კომპეტენციების ქართულ ჩარჩოს.
2. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საჭიროებების ანალიზს
3. შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების ანალიზს
 
კურსის სილაბუსი

კურსის შინაარსი
სახელი *
გვარი *
სწავლების საფეხური *
სემესტრი
ფაკულტეტი *
საგანმანათლებლო პროგრამა *
მობილური *
ელექტრონული ფოსტა *
გთხოვთ, აირჩიოთ კურსის დაწყების სასურველი თარიღი *
*