ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-2021 შემოდგომის სემესტრის დოქტორანტების საყურადღებოდ:

ლექციები ჩატარდება  ZOOM  მეშვეობით:

სამშაბათი - 16:00-19:00 (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - თამარ გოგუას ჯგუფი)

თამარ გოგუა:

Personal Meeting ID: 491-340-0614 

ოთხშაბათი - 16:00-19:00  (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - ლელა კვინიკაძის ჯგუფი)

ორშაბათი 19:00-22:00 (მედიცინის ფაკულტეტი - ლელა კვინიკაძის ჯგუფი)

ლელა კვინიკაძე:

Personal Meeting ID: 931-979-6560

PW: 3IO5aE

გამოცდაზე სტუდენტების დასწრების სია განთავსდა Facebook "მეცნიერების მენეჯმენტი"-ის გვერდზეც და დაგეგზავნათ lms.tsu.ge - ის საშუალებითაც

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ლექციები: