თეა წითლანაძე

უფროსის მოადგილე

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
საქართველო, 0179 თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1

ელ-ფოსტა: tea.tsitlanadze@tsu.ge

პროფესიული საქმიანობა
2007 - უფროსის მოადგილე, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი, თსუ
08.2006-03.2007 უფროსის მოადგილე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის დეპარტამენტი
2000- მასწავლებელი დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების მიმართულებით, თსუ
1998-2003 ლაბორანტი. კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინიოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, თსუ
1999-2000 მკვლევარი, ლაბორანტი. ისტორიის ფაკულტეტი, თსუ
1993-1994 ისტორიის მასწავლებელი. ქ. თბილისის N6 გიმნაზია.
სამეცნიერო ხარისხი
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლება
ფრანგული უნივერსიტეტი უცხოელებისათვის, მარსელი, საფრანგეთი ფრანგული ენის ცოდნის დამადასტურებელი დიპლომი
09-10. 1996
Alliance française, საფრანგეთი
1991-1996
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი დიპლომი წარჩინებით
ტრენინგები
16.07.2007-10.08.2007 Strategic Planning and Organizational Management Trainig. USAID-ის სერტიფიკატი
სამეცნიერო სტიპენდიები
05-07, 2006
CFI–ის სტიპენდია, რომი, იტალია პროფესიონალური განვითარების პროგრამა (დაფინანსებულია იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და იტალიის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ)
09-10, 2005 ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი
2002-2004 საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი
02-03, 2002 ვატიკანის სტიპენდია
1992-1996 პროფ. გრ. ნათაძის სახელობის სტიპენდიანტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები (20-მდე სამეცნიერო სტატია და მონოგრაფია)
 1. T. Tsitlanadze, “Abbot Sugger – the author of “Life of Louis VI the Fat”, The Issues of Medieval History I, Tb., 1999
 2. T. Tsitlanadze, “Abbot Sugger about the communal movement in the time of Louis VI the Fat”, The Issues of Medieval History II, Tb., 2000
 3. T. Tsitlanadze, “Abbot Sugger – state regent. Estrangement of Aqutaine for France” , The Issues of Medieval History III, Tb., 2001
 4. T. Tsitlanadze, “Abbot Sugger and his monastic activities”, Science and Technologies 4-6, Tb., 2000
 5. T. Tsitlanadze, “The situation in France in the time of the first Kapetings”, The Issues of Medieval History V, Tb., 2003
 6. T. Tsitlanadze, “The struggle of king Louis VI against feudal anarchy and abbot Sugger’s activities aimed at strengthening the king’s power”, materials of Givi Zhordania-90 International Conference, TSU Publishing House, Tb., 2001
 7. T. Tsitlanadze, “An extract from the chronicle depicting the time of Hlodvig’s children”, The Issues of Medieval History VI, Tb., 2004
 8. T. Tsitlanadze, “Concerning some sources of “Luis the Fat’s Life”, materials of Multidisciplinary Republican Conference I, 2003
 9. T. Tsitlanadze, “Some aspects of formation of the Inquisition tribunal”, materials of Multidisciplinary Republican Conference II, 2004
 10. T. Tsitlanadze, “Abbot Sugger’s church an diplomatic activities”, The Issues of Medieval History IV, Tb., 2002
 11. T. Tsitlanadze, T. Karchava “The Tudors’ political course regarding Scotland”, The Issues of Medieval History VII, Tb., 2005
 12. T. Tsitlanadze, T. Karchava “Defending of the accused in the Inquisition tribunal”, The Issues of Medieval History VII, Tb., 2005
 13. T. Tsitlanadze, “Abbot Sugger and France in the first half of XII century”, monograph, Tb. 2005
 14. The textbook of medieval history (intended for the students of higher educational institutions), co-author, Tb., 2004
 15. The textbook of medieval history (intended for the students of higher educational institutions), co-author, Tb., 2005
 16. T. Tsitlanadze, T. Karchava, “From the history of catholic missions in the western Georgia”, materials of the symposium of the International Centre for Socio-Cultural Anthropology and Ethnolinguistic Study of the Georgian People, Batumi 2006
 17. T. Tsitlanadze, T. Karchava, The role of “The Great Charter” in formation of the West European legal outlook, Ancient Cultures of Armenia and the Caucasus, Yerevan 2007