1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.
2.    განცხადებას უნდა დაერთოს ყველა ის საბუთი, რომლის წარდგენის ვალდებულებაც განმცხადებელს კანონით ეკისრება.
3.    განმცხადებელს უფლება აქვს წარუდგინოს შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს ყველა სზვა საბუთი, რომელიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (მუხლი 78)განცხადების ფორმა

                            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რექტორს
                             (სახელი, გვარი)

თსუ-----------------------ფაკულტეტის

-------------------სემესტრის სტუდენტ

------------------------- (გვარი, სახელი)

მცხოვრები  (მისამართი,  ტელეფონი, პირადი ნომერი)განცხადება

გთხოვთ, -------------------------------------------------------------------------------------------------ხელმოწერა
თარიღი


გადმოიწერეთგანცხადების ფორმა

                            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს
          (სახელი, გვარი)

თსუ-----------------------ფაკულტეტის

-------------------სემესტრის სტუდენტ

------------------------- (გვარი, სახელი)

მცხოვრები  (მისამართი,  ტელეფონი, პირადი ნომერი)განცხადება

გთხოვთ, -------------------------------------------------------------------------------------------------ხელმოწერა
თარიღი

გადმოიწერეთ