კანცელარია საქმიანობას წარმართავს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის  1 ივლისის  №414 ბრძანებულების „საქმისწარმოების ერთიანი წესების შესახებ“, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის  2007 წლის 15 ივნისის   №174 ბრძანება „დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების შესახებ“,  უნივერსიტეტის წესდების, აკადემიური საბჭოს დადგენილებების, რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებების, თსუ-ს კანცელარიის დებულების,  თსუ საქმისწარმოების ერთიანი წესების, საფუძველზე.