ლაშა საღინაძე 


 დაბადების თარიღი: 22.01.1986

   განათლება:

 03.2008 - 03.2010 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა   და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების   მაგისტრი, მარკეტინგის სპეციალობით
 09.2003 - 07.2007 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრის   ხარისხი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,     სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი, ეკონომიკური     კიბერნეტიკის სპეციალობით

  ტრენინგები:

 08.2011-08.2011წ. - New College Nottingham, ინგლისური   ენის, როგორც უცხო ენის სრული კურსი
 08.2010-08.2010 წწ. -სსიპ საქართველოს ფინანსთა     სამინისტროს აკადემია, ელექტრონული ბიუჯეტირება


   სამუშაო გამოცდილება:

 12.2019 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

 08.2019 წლიდან დღემდე - ფინანსური კონსულტანტი, მსოფლიო ბანკი (WB): მასწავლებლის   ხარისხის გაძლიერება პროფესიული განათლების და გადამზადების მიმართულებით

 06.2019 წლიდან დღემდე - ფინანსური ექსპერტი PWC - GE67 პროექტი - დივერსიფიცირებული   დაფინანსების მექანიზმების შემუშავება პროფესიული განათლების მიმართულებით
 09.2018- 03.2019 -ფინანსური ექსპერტი -PWC– GGF-ის პროექტი - საქართველოში პროფესიული  განათლების სწავლების ეფექტურობის გაზრდა, სიცოცხლისუნარიანი საჯარო-კერძო   პარტნიორობის (PPP) მეშვეობით

10.2017 წლიდან - 2018 წლამდე - ადგილობრივი ექსპერტი პროფესიული განათლების დაფინანსების მიმართულებით.PEM GmbH (MCA funded project Industry-led Skills and Workforce Development Project (ISWD))

04.2017 წლიდან დღემდე -ავტორიზაციის ექსპერტი (უმაღლესი განათლების მიმართულებით), განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

02.2017 წლიდან 12. 2019 წლამდე - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე -
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

05.2013 – 02.2017 წწ. -ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

08.2010-04.2013 წწ.-ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

01.2010 - 08.2010 წწ. -ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

07.2008 - 01.2010 წწ. - ფინანსური რესურსების დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

02.2008 - 07.2008 წწ. -ფინანსური რესურსების დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს სტაჟიორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო