2011 წ. 16-18 თებერვალი – პროგრამული აკრედიტაციის სტანდარტების განხილვა (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ბაკურიანი) – ტრენინგის მასალები


სამუშაო შეხვედრა 1

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად ( სამუშაო შეხვედრა 2); ( სამუშაო შეხვედრა 3)

სტუდენტთა დატვირთვის გამოთვლა და გაზომვა ( სამუშაო შეხვედრა 4)

აკრედიტაციის სტანდარტები ( სამუშაო ვერსია)2011 წ. 18-20 თებერვალი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების ანგარიშის მზადება (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ბაკურიანი) – ტრენინგის მასალები

ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემა

სილაბუსის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები2011 წ. 18 მაისი – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის პროცედურასთან დაკავშირებული საკითხები (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)2011 წ. 19 მაისი – საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის პროცედურასთან დაკავშირებული საკითხები (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი)2011 წ. 8 ივნისი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)