2012-02-29

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სასწავლო კურსები


1. სასწავლო კურსის სახელწოდება: აკადემიური წერა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

2. სასწავლო კურსის სახელწოდება: აკადემიური წერა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: სავალდებულო სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

3. სასწავლო კურსის სახელწოდება: ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება კვლევა/სწავლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა
კრედიტების რაოდენობა: 10 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული

4. სასწავლო კურსის სახელწოდება: მეცნიერების მენეჯმენტი
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი; სავალდებულო ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

5. სასწავლო კურსის სახელწოდება: საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების პრინციპები
კრედიტების რაოდენობა: 10 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული

6. სასწავლო კურსის სახელწოდება: სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული, ინგლისური.

7. სასწავლო კურსის სახელწოდება: სწავლების მეთოდები
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: სავალდებულო საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული

8. სასწავლო კურსის სახელწოდება: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (კომპარატივისტიკა) და კულტურის ტიპოლოგია
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

9. სასწავლო კურსის სახელწოდება: ენათა კვლევის თეორიული საფუძვლები და გამოყენებითი ასპექტები
კრედიტების რაოდენობა: 10 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

10. სასწავლო კურსის სახელწოდება: გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და მეთოდები 1
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: სასწავლო კურსი განკუთვნილია თსუ–ს სადოქტორო პროგრამის გერმანული ფილოლოგია დოქტორანტებისთვის გერმანულ ენათმეცნიერებაში
სწავლების ენა: ქართული

11. სასწავლო კურსის სახელწოდება: გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და მეთოდები 2
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: სასწავლო კურსი განკუთვნილია თსუ–ს სადოქტორო პროგრამის გერმანული ფილოლოგია დოქტორანტებისთვის გერმანულ ენათმეცნიერებაში
სწავლების ენა: ქართული

12. სასწავლო კურსის სახელწოდება: ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია, მეხსიერების პოლიტიკა (კავკასია და აღმოსავლეთ ევროპა - შედარებითი შესწავლა)
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

13. სასწავლო კურსის სახელწოდება: ბიბლია და ლიტერატურა
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

14. სასწავლო კურსის სახელწოდება: აკადემიური წერა ბიომედიცინაში
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული, ინგლისური

15. სასწავლო კურსის სახელწოდება: პედაგოგიკა
კრედიტების რაოდენობა: 10 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი, სავალდებულო განათლების მეცნიერებების მიმართულების პროგრამებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

16. სასწავლო კურსის სახელწოდება: აკადემიური წერა იურისტებისთვის
კრედიტების რაოდენობა: 15 კრედიტი
სტატუსი: სავალდებულო სასწავლო კურსი იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

17. სასწავლო კურსის სახელწოდება: სწავლების მეთოდები (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
კრედიტების რაოდენობა: 15 კრედიტი
სტატუსი: სავალდებულო სასწავლო კურსი იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

18. სასწავლო კურსის სახელწოდება: პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: სავალდებულო სასწავლო კურსი, რომელიც განკუთვნილია მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის
სწავლების ენა: ქართული, ინგლისური

19. სასწავლო კურსის სახელწოდება: პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული საფუძვლები
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: არჩევითი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი, სავალდებულო განათლების მეცნიერებების მიმართულების პროგრამებისათვის
სწავლების ენა: ქართული

20. სასწავლო კურსის სახელწოდება: შესავალი გამოყენებით სტატისტიკაში SPSS-ის ელემენტებით
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული

21. სასწავლო კურსის სახელწოდება: SPSS-ის კურსი დოქტორანტებისათვის
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული

22. სასწავლო კურსის სახელწოდება: კვლევის სტატისტიკური მეთოდები
კრედიტების რაოდენობა: 10 კრედიტი
სტატუსი: საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული

23. სასწავლო კურსის სახელწოდება: სოციალური კვლევის მეთოდები
კრედიტების რაოდენობა: 5 კრედიტი
სტატუსი: საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსი
სწავლების ენა: ქართული


Print

« იხ. ყველა სიახლე