ეს ფორმა უნდა შეივსოს როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის ნებისმიერი სასწავლო კურსისათვის.

სასწავლო კურსის დასახელება
სასწავლო კურსის კოდი კოდის მინიჭება სასწავლო-მეთოდური სამმართველოს ფუნქციაა
სასწავლო კურსის სტატუსი ვისთვის არის ეს საგანი გათვალისწინებული: ფაკულტეტი, სწავლის საფეხური (ბაკალვრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), კურსი; სავალდებულო / არჩევითი
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა სემესტრების რაოდენობა
ECTS მიუთითეთ სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა; მიუთითეთ საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობაზე გათვალისწინებული საათების რაოდენობა
ლექტორი მიუთითეთ ლექტორის სახელი, გვარი, სამუშაო ადგილი (ფაკულტეტი, დეპარტამენტი), საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, e-mail). თუ სასწავლო კურსის განხორციელებაში რამოდენიმე ლექტორი/მასწავლებელია ჩართული, ეს ინფორმაცია ყველას შესახებ უნდა იქნეს მითითებული
სასწავლო კურსის მიზანი მოკლედ აღწერეთ კურსის ძირითადი მიზნები და ამოცანები
სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები მიუთითეთ, თუ რა ცოდნას უნდა ფლობდეს სტუდენტი, რომ ეს სასწავლო კურსი აითვისოს
სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია / სემინარი / პრაქტიკუმი / ლაბორატორიული სამუშაო და ა.შ.
სასწავლო კურსის შინაარსი ჩამოთვალეთ ლექციების / სემინარების თემები შესაბამისი ლიტერატურის მითითებით
შეფასება მიუთითეთ შეფასების ფორმები: კოლოქვიუმი, წერითი (ზეპირი) გამოკითხვა, პრეზენტაცია და ა.შ. მიუთითეთ კრიტერიუმები შეფასების ყოველი კონკრეტული ფორმისათვის. ცხრილის სახით მიუთითეთ საბოლოო შეფასებისათვის თითოეული ამ ასპექტის ხვედრითი წილი. მაგ.:
დასწრება – 10%
კოლოქვიუმში მონაწილეობა 30%
პრეზენტაცია სემინარზე 30%
საბოლოო გამოცდა 30%
საბოლოო შეფასება1 100%
სავალდებულო ლიტერატურა მიუთითეთ ძირითადი სახელმძღვანელო(ები) ან კონსპექტი, რომლის მიხედვითაც მიმდინარეობს სწავლება
დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა მიუთითეთ ყველა ის წიგნი, სამეცნიერო სტატია, ვებ-გვერდი და სხვა სასწავლო მასალა, რომელსაც იყენებთ სწავლებისას
სწავლის შედეგი მიუთითეთ, რა ცოდნასა და უნარებს შეიძენს სტუდენტი ამ სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ

1.ეს მხოლოდ მაგალითია. შეფასების პროცენტული განაწილება ყოველი სასწავლო კურსისათვის ინდივიდუალურად უნდა იქნეს მოცემული კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით.