ნინო გვენეტაძე

გვენეტაძე ნინო

დაბადების თარიღი - 27.01.1964

განათლება

1985-1990 წწ.    ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -

სპეციალობა - სამართლისმცოდნეობა

1990-1993 წწ.    საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა (სპეციალიზაცია სისხლის სამართლი)
1995 წ. იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორი)

სამუშაო გამოცდილება

1994-1998წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
1994-2001 წწ. საქართველოს სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისიის სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის შემმუშავებელი კომისიის წევრი;
1999-2008 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის კათედრის

დოცენტი და ასოცირებული პროფესორი;

1998-1999 წწ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე;
1999-2006 წწ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი; სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე; მოსამართლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე;
2004 -2011წწ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული

განათლების ხელშეწყობის ფონდის გამგეობის წევრი და პედაგოგი სისხლის სამართალში;

2006-2008 წწ. საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2007-2015წწ. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
2015-2018 წწ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.პროექტები/აკადემიური კონფერენციები

2001-2002 წწ. გერმანია ქ. ფრაიბურგის მაქს-პლანკის საერთაშორისო და საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის ინსტიტუტის (MPI) მკვლევარი (DAAD) სტიპენდიანტი
2004 წ. ტრანსნაციონალური დანაშაული და კორუფცია საქართველოში. ამერიკული უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანაშაულის კვლევის ცენტრის საქართველოს ოფისი.
ინდივიდუალური გრანტის განხორციელება "კორუფცია საქართველოში"
2007  წ. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდი; საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუტი, პროექტის ხელმძღვანელი და ექსპერტი,“  ადამიანის უფლებათა დაცვა სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების სფეროში“.
2008 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი 
"ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო"-ექსპერტი;

2008-2009 წწ. რუსთაველის  სამეცნიერო ფონდის პროექტი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; ევროპის სისხლის სამართლის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში;
2010 წ. ივლისი -აგვისტო. გერმანია, ქ. ფრაიბურგის მაქს-პლანკის საერთაშორისო და საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის ინსტიტუტი (MPI)   სამეცნიერო
მოხსენება და საკვლევი თემა: "საპროცესო შეთანხმება“საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესში“.
2010 წ. აპრილი-აგვისტო “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ ექსპერტი და
პროექტის ავტორი: "საპროცესო შეთანხმება საქართველოში"
2010-2012 წ.წ.  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის ექსპერტი;
2010 - 2011 IFES, უნივერსიტეტის საბჭოს წევრი, GAU- ის წარმომადგენელი.
2011-2014   წ.წ.    გერმანია,  ქ.   ფრაიბურგის  მაქს-პლანკის  საერთაშორისო  და საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის ინსტიტუტი (MPI) მსამეცნიერო
სტიპენდიანტი    და  პროექტის  „სისხლის  სამართლის  პოლიტიკის  განვითარება  და
სამართლის     როლი     გარდამავალი     პერიოდის     მართლმსაჯულებაში“     -ექსპერტი საქართველოდან;
2011-2012     წ.წ.  ფონდი  „ღია      საზოგადოება   - საქართველო“-ს  პროექტის
„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა“- ექსპერტი;
2012-2018 წ.წ.  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს       სისხლის სამართლისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათშორისი კომისიის წევრი;
2012 წ. მარტი - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის (ABA) პროექტი „კანონის უზენაესობის ინიციატივა " ტრენერი- სამართალმცოდნეობის პროფესორებისათვის


ძირითადი პუბლიკაციები:

1.  “Crime directed against entrepreneurial or other types of economic activities, commentaries,” – Georgian Young Lawyers Association, Tbilisi 1999
2.  “The conduct of forensic expert examination in and outside forensic institutions”, Forensic expert examination in court, chapter VIII, p. 37-45, publishing house Meridiani 1999
3.  “Imposition of sentence, exemption from criminal liability and sentence,” overview of general part of criminal law (Sections III and IV, chapters - XVII, XVIII, XIX) Tbilisi, 2004
4.  “Corruption in Judiciary,” transnational crime and corruption in Georgia, Georgian office of transnational crime and corruption center of American University p. 64-94, publishing house Polygraph, (2005)
5.   “Vote-buying, election fraud and participation in elections, referendum or plebiscite”. (Articles 1641 and 1643 of criminal code. Special part., chapter 1, (p. 284-290), publishing house Meridiani, 2006
6.  “Traffic offences”, special part of criminal code, book 2, articles 276, 283. Publishing house Meridiani, Tbilisi, 2005
7. “Plea bargaining”, methodology of taking decisions on criminal cases, chapter III, Tbilisi 2005 
8.  “Protocol 7 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and plea bargaining”, right to fair trial, training center of justice of Georgia, Tbilisi 2005
9.  “Criminal Procedure Systems of European Community” Van den Wyngaert, translation in Georgian. Editor of the publication. Georgian Young Lawyers Association, Tbilisi, 2002
10. “Common Law Jury” Neil Vidmar, translation in Georgian, editor of the publication, Tbilisi, 2005
11. “Entitling norms in criminal code of Georgia”, Problems of Criminal Law and Modern Criminology, Meridiani 2006
12. “Sentence of sentences in combination of crimes,” co-author, Journal “Justice and Law” 2008
13. “European criminal law”, in cooperation with M.Turava, L.Maglakelidze,  A.Oxanashvili, Rustaveli Foundation, Georgian Studies, Humanities and Social Sciences, Meridiani publishers, Tbilisi, 2010
14. Manual for Patient Rights. Tbilisi 2011
15. “Juvenile Justice in Georgia: Diversion and Mediation” (co-author) Tbilisi 2012.
16. Legal Clinic handbook for Law faculties (co-author) Tbilisi 2012.
17. Judicial error in Georgia. Tbilisi, Journal „Advocate“. Journal of Georgian Bar Association 2013 #1.


გამოქვეყნების თარიღი:2019-09-24 12:09:52