დადგენილება №6/2020 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 5 ივლისის №167/01-01 ბრძანების მიზნებიდან გამომდინარე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 6 სექტემბრის №104/2019 დადგენილების მე-2 პუნქტით დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება №88/2020 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 4 ივნისის №100/01-01 ბრძანების მიზნებიდან გამომდინარე „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო და საკონკურსო-სააპელაციო კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 22 ივნისის №54/2020 დადგენილების მე-3 პუნქტით დამტკიცებული საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ
 

დადგენილება №67/2020 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერეთა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის - განათლების მეცნიერებები - დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №6 7 /2020

9 ივლისი , 2020

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერეთა ფა კულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის - განათლების მეცნიერებები - დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52- მუხლის პირველი და მე -2 ნაწილების , 53- მუხლის პირველი და მე -3 ნაწილების , 54- მუხლის პირველი ნაწილის , 55- მუხლის , 56- მუხლის მე -2 ნაწილის , 57- მუხლის , 63- მუხლის , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე -8 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტის , უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის 73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე -5 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტის , თსუ - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2020 წლის 9 ივ ისის 8922 /10 წერილისა და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 9 ივლისის 1 3 სხდომის ოქმის საფუძველზე ,  

აკადემიური საბჭო ადგენს :

1. დამტკიცდეს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა - განათლების მეცნიერებები   და საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის 57/2011 დადგენილების   VII   ნაწილის   პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2154   ქვეპუნქტი :  

2154 . განათლების მეცნიერებები ( დანართი 301 );“;

2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს .

3. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში . თბილისის საქალაქო სასამართლოში ( მისამართი : . თბილისი , დავით აღმაშენებლის ხეივანი , მე -12 კილომეტრი , 6).

4. დადგენილება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე .

 

 

გიორგი   შარვაშიძე

რექტორი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

 

 

 

გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-17 15:07:29