დადგენილება  №14ა
5 მარტი, 2007ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში ჩარიცხულ კონკურსანტთა სრული საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ, ეკონომიკისა და ბიზნესის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების მაგისტრატურაში ჩარიცხულ კონკურსანტთა 10 პროცენტს უნივერსიტეტი აფინანსებს სრულად.
2. დადგენილების პირველი პუნქტით თანახმად ადგილები გადანაწილდეს შემდეგნაირად:

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი (22 ადგილი):

გვიანანტიკური და შუა საუკუნეების ფილოსოფია (ერთობლივი) -1
პედაგოგიკა – 1
რელიგიის ფილოსოფია და რელიგიათმცოდნეობა – 1
განათლების მეცნიერებები – 1
მსოფლიო ისტორია – 1
ხელოვნებათმცოდნეობა – 1
კულტურის მეცნიერებები - 1
საქართველოს ისტორია - 1
არქეოლოგია და ეთნოლოგია -1
კავკასიოლოგია - 1
ქართული ლიტერატურა და ლიტერატურის თეორია – 1
ქართველური ენათმეცნიერება – 1
ზოგადი და შედარებითი ენათმეცნიერება (ერთობლივი) და ძველი ქართული ენა და ხელნაწერთმცოდნეობა (ერთობლივი) – 1
რუსული და სლავური ფილოლოფია - 1
თარგმანმცოდნეობა - 1
ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 1
ინგლისური ფილოლოგია - 1
გერმანული ფილოლოგია - 1
რომანისტიკა, რომანული ენები და ლიტერატურა - 1
აღმოსავლური ფილოლოგია - 1
არმენოლოგია – 1
ასირიოლოგია - 1

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (14 ადგილი)

მათემატიკა – 2
კომპიუტერული მეცნიერებანი – 2
ქიმია – 2
ბიოლოგია – 2
გეოგრაფია – 2
ფიზიკა – 3
გეოლოგია – 1

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (12 ადგილი)

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 1
მულტიკულტურული საზოგადოება - 1
კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგია - 1
საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 2
სოციოლოგია - 1
სოციალური სამუშაო – 1
ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტაცია - 1
პოლიტიკური მეცნიერება - 1
პრესისა და ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა - 1
საერთაშორისო ურთიერობები – 1
ფსიქოლოგიის გაერთიანებული პროგრამა - 1

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

15 ადგილი (გადანაწილდა მიღებული შეფასების მიხედვით)

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი