ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭო

დადგენილება №15     

19.03.2007

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სრული საუნივერსიტეტო დაფინანსების დამატებითი ადგილების განსაზღვრის შესახებ

 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში ჩარიცხულ ორმოც მაგისტრანტს უნივერსიტეტი დამატებით აფინანსებს სრულად.

2. დადგენილების პირველი პუნქტის თანახმად ადგილები გადანაწილდეს შემდეგნაირად:

ა) ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ქართველოლოგიური მეცნიერებებისათვის  – 15 ადგილი
ბ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – 15 ადგილი
გ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – 10 ადგილი

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი