ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭო


    დადგენილება №16   

  19.03.2007

 

სამაგისტრო პროგრამების გაერთიანების შესახებ

 

1. გაერთიანდეს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული შემდეგი სამაგისტრო პროგრამები – “სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია” და “შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია” ერთ პროგრამად: “სოციალური, ორგანიზაციული და გამოყენებითი ფსიქოლოგია” (ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შალვა აბზიანიძე)

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი