ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

დადგენილება №17

19.03.2006

ბიოფიზიკის სამაგისტრო პროგრამაში “სამედიცინო ბიოფიზიკის” მოდულის დამატების შესახებ

 

1. ბიოფიზიკის სამაგისტრო პროგრამას დაემატოს მოდული “სამედიცინო ბიოფიზიკა” და პროგრამა ჩამოყალიბდეს შემდეგი სტრუქტურით: ბიოფიზიკა, გამოყენებითი ბიოფიზიკა და სამედიცინო ბიოფიზიკა.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი