ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №25

18.06.2007

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების პროექტის განხილვის შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის თანახმად,

1. მოწონებულ იქნეს აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული უნივერსიტეტის წესდების პროექტი შემდეგი შენიშვნებით:
ა) 32-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. ფაკულტეტის დეკანის არჩევისა და კანდიდატთა რეგისტრაციის წესს განსაზღვრავს აკადემიური საბჭო და ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.
2. სათანადო წესით რეგისტრირებულმა კანდიდატმა აკადემიურ საბჭოს უნდა წარუდგინოს ავტობიოგრაფია და ფაკულტეტის განვითარების კონცეფცია.
3. ფაკულტეტის დეკანის არჩევნებზე დაიშვება ის კანდიდატი/კანდიდატები, რომელსაც მხარს დაუჭერს აკადემიური საბჭოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა.

ბ) მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3. უნივერსიტეტის წესდების მიღება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომის მონაწილეთა უმრავლესობით.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი