ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №26

18.06.2007

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ

 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 3-ე ნაწილის თანახმად, აკადემიური თანამდებობის დაკავების მიზნით ასისტენტ- პროფესორთა ღია კონკურსით შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:

1. თსუ ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევ კანდიდატთა გამოვლენის მიზნით იქმნება საკონკურსო კომისია. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის მდივნის და სულ მცირე 3 წევრის შემადგენლობით.
2. საკონკურსო კომისიას ქმნის თსუ აკადემიური საბჭო შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კანდიდატებისაგან შერჩევის გზით. წარმოდგენილი კანდიდატების ოდენობა უნდა იყოს კომისიის წევრთა დადგენილი ოდენობაზე ორჯერ მეტი.
3. საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის, მდივნის და წევრების შერჩევა ხორციელდება თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ ხმათა უბრალო უმრავლესობით.
4. თსუ აკადემიური საბჭო უფლებამოსილია საკონკურო კომისიის წევრად აირჩიოს ისეთი პირი, რომელიც არ იყო წარმოდგენილი ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. საკონკურსო კომისიაში აღნიშნული წესით დანიშნული წევრების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო რაოდენობის ნახევარს.
5. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია შექმნას სპეციალური საექსპერტო ჯგუფები, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეიობას გადაწყვეტილების მიღებაში.
6. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარი მაინც.
7. საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით.
8. თსუ ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეული იქნეს დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი ან თსუ დოქტორანტურის სტუდენტი.
9. კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:
ა. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
ბ. სამოტივაციო წერილი;
გ) ავტობიოგრაფია;
დ) დიპლომისა და დანართის ასლი;
ე) სამეცნიერო ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ვ) რეკომენდაცია
10. თსუ ასისტენტ-პროფესორთა შესარჩევი კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე ხორციელდება კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.
11. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება კონკურსანტთა გასაუბრება. გასაუბრების მიზანია დაადგინოს კონკურსანტის პროფესიული კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობა დასაკავებელ თანამდებობასთან.
12. კონკურსანტთა დოკუმენტაციისა და ზეპირი გასაუბრების შედეგების შეფასების სისტემა განისაზღვრება საკონკურსო კომისიის რეგლამენტით 1 დანართით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით.
13. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსს აცხადებს რექტორი ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე.
14. ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტურ აკადემურ თანამდებობაზე კონკურსი ცხადდება საბუთების მიღებამდე არაუგვიანეს ერთი და კონკურსის ჩატარებამდე არაუგვიანეს ორი თვით ადრე. კონკურსის ჩატარების თარიღი და პირობები უნდა გამოქვეყნდეს გაზეთ “თბილისის უნივერსიტეტში” და განთავსდეს თსუ ელექტრონულ გვერდზე.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი


დანართი 1

 

ზეპირი გასაუბრების კრიტერიუმები
გადმოცემის უნარი
ლოგიკური აზროვნების უნარი
ქცევის, მეტყველების მანერა

გადმოცემის უნარი – კონკურსანტი ახდენს თუ არა თემის ცოდნის დემონსტრირებას, საუბარი არის თუ არა დამაჯერებელი, პრეზენტაცია არის თუ არა საინტერესო.

ლოგიკური აზროვნების უნარი – საუბარი შედგება თუ არა ლოგიკურად ერთმანეთთან კავშირში მყოფი თემებისაგან, არის თუ არა საუბრის თემა ნათლად წარმოდგენილი, საუბარს აქვს თუ არა დასკვნითი ნაწილი.

ქცევის, მეტყველების მანერა – არის თუ არა საუბარი გრამატიკულად გამართული. იყენებს თუ არა აკადემიურ ლექსიკას, სახის მეტყველება შეესაბამება თუ არა საუბრის თემას. კონკურსანტი ხომ არ არის დაძაბული. საუბარი მიმდინარეობს თუ არა მეგობრულ ატმოსფეროში. როგორია აუდიტორიასთან კონტაქტი.

ავტობიოგრაფიის შეფასების კრიტერიუმები

უცხოეთში სწავლის ან სამეცნიერო მუშაობის გამოცდილება
ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა
საქართველოში და საზღვარგარეთ პუბლიკაციები
მოტივაციის დამაჯერებლობა

სრული პროფესორის (მიმართულების ხელმძღვანელის) რეკომენდაცია

 

შეფასების სისტემა

ძალიან კარგი – 5
კარგი – 4
საშუალო – 3
დამაკმაყოფილებელი – 2
არადამაკმაყოფილებელი – 0-1