ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით

დადგენილება N38

17ივლისი, 2007
ცვლილებები შეტანილია
აკადემიური საბჭოს
8.10.2007, №52 დადგენილებითმაგისტრატურაში მიღების წესების დამტკიცების თაობაზე


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის თანახმად,

დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესები (დანართი N1).
 


გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
,
რექტორი