ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

30.09.2014, №98/2014 დადგენილებით

დადგენილება N39
17ივლისი, 2007
შეტანილია ცვლილებები
აკადემიური საბჭოს 13.10.2010,
№113/2010 დადგენილებითივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ


    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის თანახმად,

    დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება (დანართი N1).

    საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  საბჭოს წარდგინება.
 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი