ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

17.12.2012, №128/2012 დადგენილებით

                         აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება №50

ინდივიდუალური (გარდამავალი პერიოდის) სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები შემდეგ ფაკულტეტებზე:

I. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. ფსიქოლოგია
2. პოლიტიკური მეცნიერება
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე
3. საერთაშორისო ურთიერთობები
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ზურაბ დავითაშვილი
4. სოციოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი
5. საზოგადოებრივი გეოგრაფია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. გიორგი გოგსაძე

II. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
1. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
2. რუსული და სლავური ენები
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ნათელა ჭოხონელიძე
3. რუსული და სლავური ლიტერატურები
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. მარიამ ფილინა
4. ლიტერატურის თეორია. ზოგადი და კომპარატივისტული კვლევები
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ირმა რატიანი
5. ორიენტალისტიკა
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. აპოლონ სილაგაძე
6. ქართველური ენათმეცნიერება
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. დამანა მელიქიშვილი
7. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
პროგრამის ხელმძღვანელები - პროფ. ცირა ბარამიძე, პროფ. თერიმურაზ გვანცელაძე
8.ქართული ლიტერატურიოს ისტორია (ძველი, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია)
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
9. ინგლისური ფილოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. რუსუდან ენუქიძე
10. გერმანული ფილოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
11. რომანული ენები და ლიტერატურა
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ია ფხაკაძე
12. ლოგიკა და ენის ფილოსოფია
პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. ლერი მჭედლიშვილი
13. ეთნოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
14. ძველი მსოფლიოს ისტორია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ეკა ავალიანი
15. ხელოვნების ისტორია და თეორია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ზაზა სხირტლაძე
16. თარგმანთმცოდნეობა (ქართული კლასიკური ლიტერატურის უცხოენოვანი თარგმანების ანალიზი)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. ოთარ ბაქანიძე
17. საქარველოს ისტორია
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ვაჟა კიკნაძე
18. კულტურის მეცნიერებები
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ნინო ჩიქოვანი
19. შუა საუკუნეების ისტორი
პროგრამის ხელმძღვანელი (დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეები და ადრეული ახალი პერიოდი, ბიზანტიის ისტორია, შუა საუკუნეების ეკლესიის ისტორია)
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ბეჟან ჯავახია
20. ქართული ბიბლიის ფილოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც. პრფ. ანა ხარანაული
21. განათლების მეცნიერებები
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფ. ქეთევან ჭკუასელი

საფუძველი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საბჭოების წარდგინებები

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი