აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება №51


სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების შესახებ


1. სამაგისტრო პროგრამა ამოქმედდეს ამ პროგრამაზე 5 სტუდენტის ჩარიცხვის შემთხვევაში. გამონაკლისი დაიშვება იმ პროგრამების მიმართ, სადაც გამსვლელი ქულა დააგროვა 5-ზე ნაკლებმა კონკურსანტმა, თუ ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით პროგრამის ამოქმედება არ არის დაკავშირებული დამატებით დაფინანსებასთან და მიმართულების პროფესურა თანახმაა პროგრამით გათვალისწინებული სალექციო კურსის წაკითხვა არ ჩაეთვალოს მინიმალურ საათობრივ დატვირთვაში.
2. იმ სამაგისტრო პროგრამების კონკურსანტებს, რომლებმაც დააგროვეს გამსვლელი ქულა და პროგრამა არ იხსნება, საგამოცდო ქულები შეუნარჩუნდეთ 2007-2008 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ან მიეცეთ მომიჯნავე სამაგისტრო პროგრამაზე გადასვლის უფლება. 

 

 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი
პროფესორი გიორგი ხუბუა