ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება №52


” მაგისტრატურაში მიღების წესების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 17 ივლისის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, ” მაგისტრატურაში მიღების წესების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 17 ივლისის 38 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. “კონკურსანტები, რომლებიც სპეციალობაში მიიღებენ 51 ქულაზე ნაკლებს, მოიხსნებიან კონკურსიდან და არ ჩაირიცხებიან მაგისტრატურაში”.

 

 

 

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი