ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №57
19.10.2007


პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორ დიტერ უმბახისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთნ აქტიური თანამშრომლობის, ახალგაზრღა სპეციალისტების აღზრდის, ქართული კანონმდებლობის და სამართლის სისტემის სრულყოფის და ქართული სამართლის მეცნიერების განვითრებაში შეტანილი წვლილისათვის პროფესორ დიტერ უმბახს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.

საფუძველი: იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

 

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე, რექტორი