ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო

2007 წლის 11 დეკემბრის
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №60

2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად,

1. ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემოწმებისა ვადაა 17 დეკემბერი.
2. გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განხილვის ვადა ფაკულტეტის საბჭოზე - 17-21 დეკემბერი.
3. გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დამტკიცება აკადემიურ საბჭოზე: 24-31 დეკემბერი.
4. საბუთების მიღება მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდებისთვის: 15-25 იანვარი.
5. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები: 1-17 თებერვალი.
6. მაგისტრანტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 22-29 თებერვალი.
7. რეგისტრაცია დოქტორანტურის უცხო ენის გამოცდისათვის: 8-25 იანვარი.
8. დოქტორანტურაში ჩაბარების მსურველთა გამოცდები უცხო ენაში: 1-18 თებერვალი.
9. ფაკულტეტებზე დოქტორანტების რეგისტრაციის ვადაა - 21-25 თებერვალი.

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი