ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო

2007 წლის 11 დეკემბრის

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №62

საქართველოს უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სპეციალობათა ჩამონათვალში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, ვშუამდგომლობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინაშე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 18 ნოემბრის №633 ბრძანებაში „საქართველოს უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სპეციალობათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

 

1. მე-2 პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტს ჩამონათვალში დაემატოს „ეთნოლოგია, კავკასიოლოგია, ამერიკამცოდნეობა, კულტურის Mმეცნიერებები, ზოგადი, შედარებითი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება“.
2. მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ჩამონათვალში „ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა“ შეიცვალოს „ბიზნესის ადმინისტრირებით“.
3. მე-4 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტს ჩამონათვალში დაემატოს „კომპიუტერული მეცნიერებები“.
4. მე-5 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის ჩამონათვალში დაემატოს „ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია“.
5. მე-7 პუნქტს დაემატოს ჩამონათვალში „ოკუპაციური თერაპია“.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი