ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს

დადგენილება №66
28.12.2007

გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამები:

I.              ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

1.             ირანული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ლილი ჟორჟოლიანი
2.             ენა და ლექსიკოგრაფია - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თინათინ მარგალიტაძე
3.             ინგლისური ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. რუსუდან ენუქიძე
4.             კულტურის მეცნიერებები - ხელმძღვანელი პროფ. ნინო ჩიქოვანი
5.             ისტორია (მსოფლიო ისტორია) - ხელმძღვანელი პროფ. ბეჟან ჯავახია
6.             ძველი ენები და ცივილიზაციები - ხელმძღვანელი პროფ. ლევან გორდეზიანი
7.             არქეოლოგია-ეთნოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთევან ხუციშვილი, გურამ გრიგოლია
8.             ქართველური ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფ. დამანა მელიქიშვილი
9.             ძველი ქრთული თარგმანი და მისი ტექსტუალური კრიტიკა - ხელმძღვანელი პროფ. ა. ხარანაული
10.           რუსული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ნ. ბასილაია
11.           კავკასიოლოგია - ა) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება; ბ) კავკასის ხალხთა ისტორია - ხელმძღვანელი პროფ. თ. გვანცელაძე
12.           თარგმნის ხელოვნება (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) - ხელმძღვანელი დოქტორი ინაზე მერაბიშვილი
13.           განაძთლების მეცნიერებები - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
14.           დარგის სწავლებისნმეთოდიკა და მეთოდოლოგია - დარგის სწავლების მეთოდიკა; დარგის მასწავლებელი; ინტეგრირებული საგნის სწავლების მეთოდიკა; ინტეგრირებული საგნის მასწავლებელი  - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
15.           ზოგადი და შედარებითი ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი ირინე მელიქიშვილი
16.           ევროპამცოდნეობა - ხელმძღვანელი ქეთრინ მატკალფი, გაგა გაბრიჩიძე


II.             მედიცინის ფაკულტეტი:

1.             საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - ხელმძღვანელი პროფ. პაატა იმნაძე
2.             ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა - ხელმძღვანელი პროფ. პაატა იმნაძე
3.             ციტოლოგია, ჰისტოლიგია -  ხელმძღვანელი მედიცინის მეციერებათა დოქტორი ნინო გორგაძე და ასოცირებული პროფესორი - დიანა ძიძიგური
4.             უჯრედის პათოლოგია - ხელმძღვანელი - მედიცინის მეცნიერებათა დპქტპრო ზურაბ ცაგარელი

 

III.            ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

1.             ეკონომიკის მიმართულებით:
ა)             ეკონომიკური პოლიტიკა - ხელმძღვანელი - პროფ. რევაზ გველესიანი;
ბ)             საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები - ასოცირებული პროფ. ლ. ყორღანაშვილი
გ)             ეკონომიკური სტატისტიკა - ხელმძღვანელი - პროფ. ს. გელაშვილი
ა)             ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა  - ხელმძღვანელი  პროფ. ი. ანანიაშვილი

ბ)             მაკროეკონომიკა - ხელმძღვანელი - სრული პროფესორი ნ. ხადური

2.             ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:
ა)             ფინანსები და საბანკო საქმე - ხელმძღვანელი პროფ. ირაკლი კოვზანაძე
ბ)             ბუღალტრული აღრიცხვა ხელმძღვალელი პროფ. ელენე ხარაბაძე
ც)             საერთაშორისო ბიზნესი - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თ შენგელია
დ)            მარკეტინგი - ხელნძღვანელი პროფ. ნ. თოდუა
ე)             ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. მ. მარგველაშვილი

 

3.             ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა “ევროპათმცოდნეობა” - პროგრამის მენეჯერი ოლივერ რაისნერი

IV. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1.             საზოგადოება და კულტურა _ ემპირიული კვლევები, ხელნძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ლალი სურმენიძე.
2.             სოციოლოგია _ ხელნძღვანელი პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი.
3.             ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები _ ხელნძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მზია წერეთელი.
4.             პოლიტიკური მეცნიერება _ ხელნძღვანელი პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე.
5.             საერთაშორისო ურთიერთობები _ ხელნძღვანელი პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი.
6.             კონფლიქტების ანალიზი და მართვა _ ხელნძღვანელი პროფესორი გუგული მაღრაძე.

 

V. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. ფიზიკა
1. გამოყენებითი (ტექნიკური, საინჟინრო, ინფორმატიკული) ფიზიკა.
ხელმძღვანელი: პროფ. რევაზ ზარიძე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. ქიმია
2. ქიმია. ხელმძღვანელები: პროფ. შოთა სამსონია, პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი
3. მათემატიკა
3. მათემატიკა. ხელმძღვანელი: პროფ. დავით გორდეზიანი
4. კომპიუტერული მეცნიერებანი
4. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოება. ხელმძღვანელი:  ასოც.  პროფ. ზურაბ ქოჩლაძე
4. გეოგრაფია
5. გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია, კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.
ხელმძღვანელი:  პროფ. რამინ გობეჯიშვილი
6. წყლის რესურსების, მეტეოროლოგიური პროცესების და სანაპირო ზონის ინტეგ­რი­რე­ბუ­ლი მართვა. ხელმძღვანელი:  პროფ. დავით კერესელიძე   
7. რეგიონული გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება.
ხელმძღვანელი:  პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი
8. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითა­რე­ბა. ხელმძღვანელი:  პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე

5. გეოლოგია

9. გეოლოგია. ხელმძღვანელი:  პროფ. ბეჟან თუთბერიძე
6. ბიოლოგია
10. ბიოფარმაცევტული მეცნიერებები. ხელმძღვანელი:  პროფ. დავით მიქელაძე
11. სიმსივნის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია.
ხელმძღვანელი:  პროფ. ნანა კოტრიკაძე
12. ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია. ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. ნანა კოშორიძე
13. უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია. ხელმძღვანელი:  პროფ. დიანა ძიძიგური
14. მოლეკულური იმუნოდიაგნოსტიკა და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია.
ხელმძღვანელი:  პროფ. ნინო ფორაქიშვილი
15. ნეი­რომეცნიერება, ცენტრალური ნერვული სისტემის ფიზიოლოგია
 ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. სულხან ცაგარელი
16. გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია.
 ხელმძღვანელი:  პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა
7. ინტერდისციპლინური პროგრამები
17. ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია.
ხელმძღვანელი: პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი
18. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია.
ხელმძღვანელი: ფიზ.-მათ. მეცნ.კანდიდატი  რომან ჯობავა
19. ბიოფიზიკა. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფ. თამაზ მძინარაშვილი

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი