ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 

17.12.2012, №128/2012 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს

დადგენილება №67
28.12.2007

გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები:

I.              ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

1.             ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები
-               ქართველური ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელიპროფ. დამანა მელიქიშვილი
-               კულტურის მეცნიერებები - ხელმძღვანელი პროფ. ნინო ჩიქოვანი
-               ეთნოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
-               საქართველოს ისტორია - ხელმძღვანელი პროფ. ვაჟა კიკნაძე
-               განათლების მეცნიერებები - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
-               ძველი მსოფლიოს ისტორია - ხელმძღვანელი პროფ. ეკა ავალიანი, მ. მშვილდაძე
-               ორიენტალისტიკა - ხელმძღვანელი პროფ. აპოლონ სილაგაძე
-               ქართული ბიბლიის ფილოლოგია - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ანა ხარანაული
-               თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება _ ხელმძღვანელი პროფ. ირინე მელიქიშვილი
-               იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფ. ცირა ბარამიძე, თეიმურაზ გვანცელაძე
-               ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
-               გერმანული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
-               რომანული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ია ფხაკაძე, ციური ახვლედიანი
-               ინგლისური ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. რუსუდან ენუქიძე
-               ენის ფილოსოფია და ლოგიკა - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ლერი მჭედლიშვილი
-               რუსული და სლავური ლიტერატურები - ხელმძღვანელი პროფ. მარია ფილინა
-               ლიტერატურის თეორია, ზოგადი და კომპარატივისტული კვლევები - ხელმძღვანელი პროფ. ირმა რატიანი.

2.             ახალი სადოქტორო პროგრამები

-               შუა საუკუნეების ისტორია (დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეები და ადრეული ახალი პერიოდი, ბიზანტიის ისტორია, შუა საუკუნეებუს ეკლესიის ისტორია) - ხელმძღვანელი პროფ. ბეჟან ჯავახია
-               კულტურის მეცნიერებები - ხელმძღვანელი პროფ. ნინო ჩიქოვანი
-               არქეოლოგია - ხელმძღვანელები - ასოც, პროფ. ვახტანგ ლიჩელი და ზვიად კვიციანი
-               ანთროპოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთევან ხუციშვილი ევროპა-ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თ. პაპასქირი
-               საქართველოს ისტორია - ხელმძღვანელი პროფ. ვაჟა კიკნაძე
-               განათლების მეცნიერებები - ხელმძღვანელი ძველი აღმოსავლური, ძველი ხმელთაშუაზღვისა და კლასიკური საზოგადოებების ისტორიულ- კულტურული კომპარატივიზმი - ხელმძღვანელი პროფ. ეკა ავალიანი
-               არაბული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. აპოლონ სილაგაძე
-               ქართული ბიბლიის ფილოლოგია - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ანა ხარანაული
-               ქართველური ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფ. დამანა მელიქიშვილი
-               თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფესორი  ირინე მელიქიშვილი
-               კავკასიოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ცირა ბარამიძე, თეიმურაზ გვანცელაძე
-               რუსული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი პროფ. ნათელა ჭოხონელიძე

-               ბიზანტიური და ახალი ბერძნული ფილოლოგია - ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თინათინ დოლიძე, სოფიო შამანიდი
-               კლასიკური ფილოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა - ხელმძღვანელი პროფ. რისმაგ გორდეზია

 

II.             მედიცინის ფაკულტეტი:

1.             ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები:
ა)             უროლოგია - ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თემურ ჩიგოგიძე
ბ)             კარდიოლოგია - ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ზურაბ ფაღავა;
გ) დერმატოვენეროლოგია - ხელმძღვანელი პროფესორი გიორგი გალდავა

 

2.             სადოქტორო პროგრამები;
ა)             სამედიცინო რადიოლოგია და ენდოსკოპია - ხელმძღვანელი პროფ. ფრიდონ თოდუა
ბ)             უჯრედთა, ქსოვილთა და ორგანოთა ტრანსპლანტაცია - ხელმძღვანელი პროფ. დიმიტრი კორძაია
გ) კარდიოლოგია - ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფ. ზურაბ ფაღავა
დ) ენდოკრინოლოგია - ხელმძღვანელი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ელენე გიორგაძე

 

3.             ინტერდისციპლინარული სადოქტორო პროგრამა
ა)             მოლეკულური მედიცინა - ხელმძღვანელი პროფ. ლაურ მანაგაძე,, ასოცირებული პროფესორი თემურ ჩიგოგიძე, Aასოცირებული პროფესორი ნანა კოტრიკაძე.

 

III.            ეკონომიკისა  და ბიზნესის ფაკუკლტეტი

1.             ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები:

ა)             ეკონომიკური პოლიტიკა - ხელმძღვანლი პროფესორი რევაზ გველესიანი;
ბ)             მაკროეკონომიკა  - ხელმძღვანლი პროფესორი ნ. ხადურიელმძღვანელი
გ)ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა - ს. გელაშვილი
დ) მსოფლიო ეკონომიკა - ხელმძღვანლი ასოცირებული პროფესორი ლარისა ყორღანაშვილი
ე) ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა - ხელმძღვანლი პროფესორი ი. ანაიაშვილი
ვ) აგრაგული ეკონომიკა - ხელმძღვანლი პროფესორი ე. ხარეიშვილი
ვ) ბუღალტრყლი აღრიცხვა - ხელმძღვანლი პროფესორი ელენე ხარაბაძე
ზ) ფინანსები და საბანკო საქმე- ხელმძღვანლი პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე
თ) მარკეტინგი - ხელმძღვანლი პროფესორი ნ. თოდუა
ი) საინფორმაციო სისტემემების მენეჯმენტი - ხელმძღვანლი პროფესორი მურთაზ მათრაძე
კ) ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - ხელმძღვანლი ასოცირებული პროფესორი მაია მარგველაშვილი
ლ) მენეჯმენტი - ხელმძღვანლი ასოცირებული პროფესორი თემურ ხომერიკი

IV. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებთა ფაკულტეტი

  1. ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

ა) ჟურნალისტიკა _ პროფესორი მარინე ვეკუა
   ბ) პოლიტიკური მეცნიერება _ პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე
  გ) ფსიქოლოგია _ კოორდინატორები: ასოცირებული პროფესორი დალი ფარჯანაძე, ასოცირებული პროფესორი ნანა სუმბაძე, პროფესორი მარიამ მირიანაშვილი, პროფესორი მარინე ჩიტაშვილი, პროფესორი თამარ გაგო-შიძე, ასოცირებული პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი, ასოცირებული პროფესორი შალვა აბზიანიძე.
  დ) საზოგადოებრივი გეოგრაფია _ პროფესორი იოსებ სალუქვაძე
  ე) სოციოლოგია _ პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი
2. ახალი პროგრამები
  ა) ჟურნალისტიკა _ პროფესორი მარინე ვეკუა
  ბ) პოლიტიკური მეცნიერება _ პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე
  გ) საზოგადოებრივი გეოგრაფია _ პროფესორი იოსებ სალუქვაძე
  დ) კონფლიქტების ანალიზი და მართვა _ პროფესორი გუგული მაღრაძე
  ე) სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია _ ასოცირებული პროფესორი შალვა აბზიანიძე.
  ვ) საერთაშორისო ურთიერთობები _ პროფესორი ალექსანდრე რონდელი
  ზ) ორგანიზაციული ფსიქოლოგია _ პროფესორი გივი ქირია

 

V. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს დოქტორანტურაში მიღებას გარდამავალი დებულების მიხედვით შემდეგი მიმართულებებით:
მათემატიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გეოგრაფია
გეოლოგია

 

2. ახალი სადოქტორო პროგრამები:
ფიზიკა
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი რევაზ ზარიძე _ “ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება”
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი სიმონ წერეთელი _ “ნუკლონ ნუკლონური ურთიერთქმედების სპინური სტრუქტურის შესწავლა”
ქიმია
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. შოთა სამსონია _ “ახალი სტრუქტურების მქონე ორგანულ ნაერთთა სინთეზის მეთოდების დამუშავება, მიღება და გამოკვლევა”

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი _ “ზოგიერთი ბიოლოგიურად აქტიური მეტალორგანული და კოორდინაციული ნაერთის და მათ ბაზაზე სპეციფიკური თვისებების ორგანულ-არაორგანული ჰიბრიდული მასალების მიღება”

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნოდარ მუკბანიანი  _ “ახალი კომპლექსუ­რი თვისებების მქონე ორგანულარაორგანული პოლიმერების სინთეზი და კვლევა და კომპოზიციური მასალები მათ ბაზაზე”

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინა რუხაძე _ “კოლოიდური ქიმია”

მათემატიკა
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. როლანდ ომანაძე _ “მათემატიკა”

კომპიუტერული მეცნიერება
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გია სირბილაძე _ “კომპიუტერული მეცნიერება”
ბიოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი - ბიომრავალფეროვნება­: ეკოლოგია და ბიოგეოგრაფია (Biodiversity: Ecology and Biogeography)

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დავით მიქელაძე – ბიოქიმია, ბიოფიზი­კა და მოლეკულური ბიოლოგია (Biochemistry, Biophysics, Cellular and  Molecular Biology).
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლავრენტი მანაგაძე, (თანახელმძღვანე­ლე­ბი: ნანა კოტრიკაძე, თემურ ჩიგოგიძე) - მოლეკულური მედიცინა (Molecular Medicine)
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა _ გენომის ფუნქციონი­რება

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანული დორეული - ნეირობიოლოგია /ქცევის ნეირომეცნიერება (Neurobiology/Behavioral Neuroscience)

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი