ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს

დადგენილება №68
28.12.2007


ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ინესა მერაბიშვილის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელად მოწვევის შესახებ

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნეს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ინესა მერაბიშვილი სამაგისტრო პროგრამის “ თარგმნის ხელოვნება (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)” ხელმძღვანელად.

 

საფუძველი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

 

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი