ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს

დადგენილება №70
28.12.2007

 

 

იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ”  საქართველოს კანონის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2007 წლის 18 ივნისის №26 და 2007 წლის 26 სექტემბრის №45დადგენილებებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს  გადაწყვეტილებების თანახმად,

 

გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად და დამტკიცდეს საკონკურსო კომისია.

 

1. მიმართულების მიხედვით გამოცხადდეს ვაკანსიები ასისტენტ-პროფესორის 2 თანამდებობაზე, შემდეგნაირად:

1.  სისხლის სამართლის მიმართულებით - 1 ადგილი;
2.   სამართლის მეთოდების მიმართულებით - 1 ადგილი.

 

2. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს 3 წევრით;
სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მიმართულებით:
1) გ. ხუბუა;
2) მ. გარიშვილი;
3) მ. ბეგიაშვილი.
სისხლის სამართლის მიმართულებით:
1) რ. გოგშელიძე;
2) გ. ნაჭყებია;
3) გ. მამულაშვილი.
3. ასისტენტ-პროფესორების კონკურსის წესით არჩევის ვადა განისაზღვროს 2009 წლის 1 სექტემბრამდე;
4.  ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებიბის დასაკავებლად კონკურსი ცხადდება 2007 წლის 28 დეკემბერს. დოკუმენტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2008 წლის 28 იანვარი. საბუთების მიღება იწარმოებს იურიდიული ფაკუკტეტის დეკანატში - უნივერსიტეტის მე-2 კორპუსი, ტელ 29  08 41.
5.  კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2008 წლის 28 თებერვალს.

6. დადგენილება განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ გვერდზე და გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას.

 

საფუძველი :   იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი