დადგენილება №28
18.06.2007

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
25.05.2011,
№47/2011
დადგენილებით


ცვლილებები შეტანილია
აკადემიური საბჭოს
02.07.2008, № 93 დადგენილებით


სამაგისტრო პროგრამის წარმოდგენისა და დამტკიცების შესახებ
 

სამაგისტრო პროგრამის წარმოდგენა და დამტკიცება უნდა მოხდეს შემდეგი პროცედურების დაცვით:
1. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს თსუ–ს სრული ან ასოცირებული პროფესორი, ან მოწვეული, შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. გადაწყვეტილება პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ უნდა მიიღოს აკადემიურმა საბჭომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე.

2. სამაგისტრო პროგრამა განიხილება ფაკულტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის (ინსტიტუტი, დეპარტამენტი, მიმართულება და ა. შ.), ან შესაბამისი პროფილის მქონე აკადემიური პერსონალის (მოწვეული პედაგოგების) სხდომაზე, ხოლო პროგრამის შეჯერებული ვარიანტი განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამოწმებს პროგრამის შესაბამისობას სამაგისტრო პროგრამის მომზადების ინსტრუქციასთან, ხოლო ამ პროცესს კოორდინირებას უწევს თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. სადაო საკითხების წყვეტს აკადემიური საბჭო. ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში პროგრამა განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის საბჭოს.

4. ფაკულტეტის საბჭო განიხილავს პროგრამას და მას დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს.
შეჩერდეს თსუ აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 18 ივნისის #28 დადგენილების მე-4 პუნქტი ფაკულტეტების საბჭოების უფლებამოსილების ცნობამდე. (02.07.2008, № 93)
ფაკულტეტებზე სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცება მოხდეს შემდეგი პროცედურების დაცვით:
ა) ფაკულტეტებზე სამაგისტრო პროგრამები განხილულ იქნეს ფაკულტეტის სრული და ასოცირებული პროფესორების გაერთიანებულ სხდომაზე. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში პროგრამა დასამტკიცებლად წარედგინება აკადემიურ საბჭოს.
ბ) სრული და ასოცირებული პროფესორების გაერთიანებული სხდომა უფლებამოსილია განიხილოს პროგრამა და მიიღოს გადაწყვეტილება თუ მას ესწრება ფაკულტეტის სრული და ასოცირებული პროფესორების ნახევარზე მეტი.
გ) პროგრამა დამტკიცებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრეთა ნახევარზე მეტი.
5. აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროგრამები გადაეცემა თსუ საინფორმაციო ცენტრს, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის დროულ განთავსებას თსუ ვებ-გვერდზე. (02.07.2008, № 93)
6. თსუ-ში პროგრამული აკრედიტაციის განხორციელებამდე, თვითშეფასების მომზადების პროცესში სისტემატურად უნდა მოხდეს სამაგისტრო პროგრამების შეფასება და სრულყოფა.
 
7. თსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ევალება სამაგისტრო პროგრამების ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის განხორციელება, შესაბამისი დასკვნების, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების წარდგენა ფაკულტეტების და აკადემიური საბჭოს წინაშე.

8. მაგისტრატურაში მისაღები წერითი გამოცდები გაიმართება უცხო ენასა და შესაბამის სპეციალობაში. სამაგისტრო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია დამატებით ჩატარდეს ზეპირი გამოცდაც.

9. სამაგისტრო პროგრამების წარმოდგენისა და დამტკიცების ვადები:
- ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში სამაგისტრო პროგრამის წარმოდგენის ვადაა 6 ივლისი.
- პროგრამის წარდგენის ვადა აკადემიური საბჭოსათვის - 6-14 ივლისი.
- პროგრამის განხილვა და დამტკიცება - 16 ივლისი.
- საბუთების მიღება იწარმოებს 3-12 სექტემბერს.
- მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდება 24-28 სექტემბერს.

10. ზემოაღნიშნული წესები არ ვრცელდება ერთობლივ საერთაშორისო პროგრამებზე, რომლის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს ენიჭება ერთობლივი აკადემიური ხარისხი.

 
გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი