ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

 

დადგენილება № 104 

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის (გერმანული, ინგლისური, ფრანგული)  გამოცდის დონის განსაზღვრის შესახებ.

 

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩასარიცხი გამოცდა უცხო ენაში (გერმანული, ინგლისური, ფრანგული)  ჩატარდეს A2 დონის მოთხოვნის შესაბამისად.

საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა კრების შუამდგომლობა

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი