ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
23.09.2011, №100/2011 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

   30.07.2008

 დადგენილება № 105

“უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 28 აპრილის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

1. შევიდეს ცვლილება “უნივერსიტეტში დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 28 აპრილის N20 დადგენილების მე–20 მუხლის მე–3 პუნქტში და დოქტორანტების მიერ წარმოდგენილი ნაშრომის საერთაშორისო რეცენზირებისათვის დადგენილი სამთვიანი ვადა შეიცვალოს ოთხი თვით.

  1. დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს დადგენილების შესრულების უზრუნველყოფა
  1. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი